واحدات اساسی در سیستم بین الملی

۱ – واحد زمان :

ثانیه واحد اساسی زمان است که عبارت از مدت لازم برای ۹۱۹۲۶۳۱۷۷۰ اهتزاز اتم سیزیوم ۱۳۳ میباشد. این معیار در بررسی های علمی مورد استعمال دارد، اما در معاملات روزمره یک ثانیه عبارت از یک بر ۸۶۴۰۰ حصهء شبانه روز میباشد.

سیستم واحدات بین الملی

۲ – واحد طول :

متر واحد اساسی طول میباشد. فاصلهء را که نور درمدت ۲۹۹۷۹۲۴۲۸ / ۱ ثانیه از خلا عبور مینماید متر گفته اند. واحد بین المللی که در پیمایشهای روزمره مورد استفاده قرار دارد عبارت از طول میلهء پلاتین – ایریدیوم است که در ادارهء بین المللی اوزان و مقیاس ها نگهداری میشود. یک متر را برابر ده ملیونم فاصله بین قطب شمال تا استوا در امتداد نصف النهاری که از پاریس میگذرد در نظر گرفته اند. نمونه های دقیقی مطابق به آن ساخته شده و برای تعین استاندارد به سراسر دنیا فرستاده شده است.

۳ – واحد کتله :

کیلوگرام واحد کتله میباشد. استاندارد بین المللی آن عبارت ازاستواهء است که از پلاتین و ایریدیوم ساخته شده و در ادارهء بین المللی اوزان و مقیاس ها در پاریس نگهداری میگردد. مطابق به آن استاندارد های ثانوی به کشور ها ارسال گردیده تا طبق آن درتعین استاندارد ها استفاده صورت گیرد.

۴ – امپیر :

امپیر واحد اساسی جریان برق میباشد.بنا بر تعریف کمیته بین الملی واحدات و اندازه ها در سال ۱۹۴۸، یک امپیر مقدار جریانی است که قوهء مشخصی به اندازهء عدد دو ضرب ۱۰ به توان منفی هفت نیوتن را بین دو سیم موازی که طول سیم یک متر بوده ودر خلا قرار دارند، ایجاد نماید.این جریان عبارت از اندازهء جریانی است که در یک ثانیه ازیک نقطهء ثابت یک هادی 6 241 509 629 152 650 000 الکترون عبورنماید.به افتخار نام فزیکدان فرانسه André-Marie Ampère 1775-1838 واحد جریان برق را امپیر مسما نموده اند.

۵ – کلوین :

کلوین واحد اساسی حرارت است و سمبول آن K میباشد. عبارت از 273.16 /1 ام درجهء حرارت ترمودینامیکی نقاط سه گانهءآب میباشد. ( نقاط میعان، غلیان و انجماد را نقاط سه گانه Triple point میگویند که درین نقاط اجسام ازیک حالت به حالت دیگر تغیرشکل مینماید) این واحد به افتخار فزیک دان آیرلندی ( 1824 – 1907 ) ویلیام تامسن William Thomson(مشهور به لرد کلوین Lord Kelvin ) نام گذاری شده است.

۶ – مول:

واحد اساسی ماده را مول نامگذاری نموده اند که به سمبول mol نشان داده میشود.مول مقدار مادهء راکه در یک سیستم وجود دارد نشان میدهد. تعداد ذراتی را که درهر مول وجود دارد عدد اووگدرو Avogadro میگویند که به NA نشان داده شده به اندازهء ۶.۰۲۲۱۳۶۷ ضرب ۱۰ به طاقت ۲۳ ذرات در فی مول میباشدNA = 6,0221367.10^23

۷ – شمع :

واحد اساسی شدت روشنایی شمع میباشد و به سمبول cd نشان میدهند که cd مخفف Candela است. عبارت از شدت منبع روشناییست با فریکانس مشخص، طوریکه قیمت معینی از قوه دریک جهت مشخص را میدهد و برابر به مقدار یک بر ۶۸۳ وات انرژی است که با فرکانس ۵۴ ضرب ۱۰ به توان ۱۴ هرتز در یک زاویهء سه بعدی یک ست رادیان steradian میتابد. ( واحد اندازه گیری زاویهء سه بعدی، ست رادیان میباشد ).

مدیر سایت

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتور عبدالله یوسفی مدیر سایت