كاهو

كاهو را به عربی خس به تركی خاس و به دری كوك گويند.مواد سلولوز كاهو خيلی ظريف بوده در روده ها به سرعت هضم ميشود. بر علاوه اينكه دارای ويتامين های (A. B. C) ميباشد، غذا شناسان عصر در برگ های كاهو ويتامين (E) را نيز كشف كرده اند كه سبب توليد نسل ميشود.

كاهو خاصيت آرام كننده دارد كه خون را تصفيه، قبضيت و خشكی را رفع و رنگ قيافه را باز و قشنگ نگهميدارد.

آب كاهو بهترين ماسك زيبائی برای خانمهاست، خانم هائیكه از مزيت آب كاهو اطلاع و به قشنگی خود علاقه دارند روی خود را با آب كاهو ميشويند.

طبق آخرين تحقيقات علمی كه به عمل آمده است معلوم شده است كه كاهو دارای املاح قليائی، اسيد فوسفوريك ، كاربونات دو سود، انواع فوسفات ها، سلفات ها، كوبالت، مس، آهن و غيره ميباشد.

كاهو مانع جلوگيری خون ريزی، ريختن و سفيد شدن مو، باعث تحرك اشتها، زيبائی چهره، مرتفع كننده عصبانيت ها و بيخوابيها، مولد خون، رفع كننده تشنگی، دافع جنون، جذام، يرقان، تبهای حاره، سر دردی، ضد تپش قلب، نورالژی، مانع مستی و خمر، ضد سفرا، سودا، خارش جلد، مسكن درد معده وغيره ميباشد.

صورت استفاده:

برای اشخاص فربه خوردن كاهو خيلی مفيد است زيرا صد گرام آن بيشتر از صد كالوری ندارد هرگاه شصت الی صد گرام كاهو در يك ليتر آب جوش داده شود اين جوشانده خواب آور و ملين بوده، كبد را از تسمم پاك نگهميدارد.

كاهوی تخمی بيشتر برای تداوی امراض بكار برده ميشود.

كاهو برای كسانيكه تحريك عصبی يا طپش قلب دارند و هم به ضد برانشيت، سياه سرفه، سرفه های عصبی، آسم، ديابت، نقرس، سنگ گرده، نفريت، قاعدگهای دردناك مفيد است. سالاد كاهو را در هر غذا بخوريد.

خوردن كاهو چه وقت مفيد ثابت ميشود:

كاهو را قبل از غذا بايد خورد و خوب بايد جويد. خوردن كاهو بعد از غذا مفيد نبوده ناراحتی های معده را بار می آورد.ساقه كـاهـو هـرگاه قطع شـود از آن شيرهء خارج ميشود.

اگر شيره مذكـور در حـــرارت آفتاب خشـك شود مـــادهء از آن بــدست می آيد كه در دواســازی جديد بنام (لاكتو كاريم) ياد ميشود كه دارای ويتامين (E) قابل ملاحظه ای بـــوده از احتلام و شهوت زيـــاد جـلـوگيری ميكند و برای مغز مفيد است.

خوردن كاهو قبل از غذا اشتها آور بوده و خوردن زياد آن سموميت توليد ميكند.

جالينوس بيخوابی خود را ذريعه كاهو معالجه نموده است.ضماد كاهو با روغن زيتون برای معالجه سرخباد، دنبل، ورم چشم مفيد است. در كتب يونانی كاهو را بنام خس ياد نموده از خواص آن شرحی طويل نوشته اند.

در جائی مينويسد كه محمد يعقوب به پيروان خود خوردن كاهو را توصيه نموده ميگفت: كاهو سر دردی را رفع، نزله و سرفه را برطرف ميكند خوردنش با سكنجبين مفيد خوانده شده است.

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.