سیستم دوران خون در انسان

در جمله سیستم های مهم در بدن یکی ان دوران خون است.

اگر سیستم خون در بدن خراب ویا توقف کند منجر به مرگ میشود .در جسم یک مرد که ۷۰ کیلو گرام وزن داشته باشد تقریبا ۵ تا۶ لیتر خون یعنی برابر۱۰ فیصد وزن بدن اش میباشد.

جریان خون در رگ ها

ساختمان خون

اول -مواد مایع که پلازما نام دارددوم -کرویات سرخسوم-کرویات سفیدچهارم -صفحات دمویه

پلازما

مواد مایع خون است که۹۰ فیصد ان اب و۱۰ فیصد ان مواد منحل شده مثل نمک، بعضی عناصر و دیگر مواد اورگانیک میباشد. برای معلوم کردن پلازمای خون اگر در بین یک گیلاس یک مقدار خون انداخته شود و یک شب ان را بگزاریم در تحت گیلاس مایع بیرنگ ته نشین و در بالای ان مواد سرخ دیده میشود. مایع که در تحت ان است عبارت از پلازما است و مواد سرخ که در بالا موجود است عبارت ازکرویات سرخ، سفید، صفحات دمویه وغیره

کرویات سرخ

کرویات سرخ نقش اصلی رسانیدن اکسیجن رابه تمام بدن دارد. کرویات سرخ فاقد هسته ومقعرالطرفین اند. قطر ان ها تقریبا هفت عشاریه پنج میکرون میباشد.

در بین کرویات سرخ یک نوع پروتین به نام هیموگلوبین موجود است که اهن زیاد دارد. هیموگلوبین اکسیجن را جذب کرده و اوکساید هیموگلوبین را میسازد. وقتیکه اکساید هیموگلوبین توسط خون در حجرات شش ها میرسد اکسیجن در داخل حجرات شش شده و هیموگلوبین گاز کاربن دای اوکساید را از ششها جذب کرده از شش ها خارج میکند.رنگ خون از سبب موجودیت اهن که در هیموگلوبین، سرخ میباشد.پلازمای که در جدار کرویات سرخ موجود است به قسم اسفنجی نرم است از همین سبب کرویات سرخ در عروق شعریه که خیلی کوچک اند عبور کرده میتواند.طول عمر کرویات سرخ چهار ماه است که بعد در جگر رفته تخریب میشود و اهن ان در انجا ذخیره میگردد. بعد از مغز استخوان دو باره تولید میشوند .

کرویات سفید یا لوکوسایت

این کرویات نظر به کرویات سرخ تعداد شان بسیار کم است که در حدود چهار الی ده هزار میباشدجسامت کرویات سفید نظر به کروات سرخ بسیار کلان و دارای هسته بوده و چهار نوع اند. این ها مانند عساکر در بدن انسان در صورت حمله مکروب ها، ویروس ها و دیکر مواد اجنبی مقابله کرده و انها را بلع مینمایند. به حساب دیگر قوه مدافعه بدن ما هستند.

صفحات دمویه:

تعداد شان چهار صد هزار در هر ملی متر مکعب است. دوام زندگی شان ده روز بوده و از بین میروند و بعد دوباره تولید میشوند. وظیفه شان تعقید خون است.چون از سیستم دوران خون نوشتیم بد نخواهد بود که کمی از قلب در این جاه تذکر بدهیم قلب در بین دو شش موقیعت دارد.

کمی به طرف چپ مایل در بین قبرغه ها جا دارد ودر تحت ان حجاب حاجز است. وزن ان در یک شخص جوان ۲۷۰ گرام و در هر دقیقه ۶۰ تا ۸۰ دفعه ضربان دارد.

قلب و دوران خون در بدن انسان

قلب توسط یک پرده از هم به دو حصه تقسیم شده هر دو قسمت در بین خود هم به دوحصه تقسیم شده اند اما همه یک قلب است.

در این تقسیمات در بالا دو دهلیز و در پایان دو بطن را تشکیل دادند. شراین خون را از قلب به تمام بدن میرسانند. ورید ها خون را از تمام بدن گرفته و به قلب عودت می دهند.

به استثنای شریان ریوی و ورید ریوی، در شراین خون صاف و در ورید ها خون نا صاف موجود است.

ورید ها خون را البته خون که گاز کاربن دای اوکساید از تمام بدن جمع کرده به دهلیز راست قلب میرسانند.

از انجا توسط شریان ریوی که دو شاخه دارد یکی به شش راست و دیگری به شش چپ جهت تصفیه میبرند.

در ششها قصبات بزرگ وکوجک وجود دارد که قصبات کوچک مثل شاخه های درخت هر طرف پراگنده است و در اخر هر شاخه کیسه های هوائی به تعداد زیاد موجود است.

در انجا است که تبادله گاز ها صورت میگیرد: اکسیجن را به حجرات داده و گاز کاربن دای اوکساید خارج میگردد. اکسیجن در حجرات داخل میشود چون در هر هجره مواد غذای که قبلا به قسم ساده موجود است احتراق صورت می گیرد و انرژی به بدن میدهد.

از انزی ان ما تمام فعالیت های حیاتی را اجرا میکنیم

جریان خون در بدن انسان

عروق شعریه:

عروق شعریه ساختمان های کوچک اند که در خورد ترین جا های بدن خون صاف را برده و خون نا صاف را جمع اوری میکنند.

همکار سایت

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی استاد بیولوجی و همکار سایت