مریضی الزیمیر

در مریضی الزیمیر مغز همه وظایفیکه مربوط آن است از دست میدهد.

این مریضی برای اولین دفعه توسط یک دانشمند المانی به اسم الوس الزیمیر در ۱۹۱۵-۱۸۶۴ مورد ازمایش قرار گرفت.

از این سبب اسم این مریضی را به نام او یعنی الزیمیر مسماه کردند. در حال حاضر مبتلایان این مرض در تمام دنیا به ۲۶ ملیون میرسد و در سال ۲۰۵۰ چهار مرتبه اضافه تر خواهد شد.

علل مرض فوق دو قسم است:

۱- ارثی

۲- محیط زیست و عمر طولانیاشخاصیکه این بیماری را به ارث میگیرند علامات آن از سن ۳۵ سالگی شروع میشود و به اشخاص دیگر بعد از سن ۶۵ شروع و یا بالاتر علایم مرض پیدا میشود.

مغزمریض الزیمر

مریضی متذکره مربوط مغز است. مغز نیز مانند دیگر اورگان ها از حجرات که به نام نورون است، تشکیل شده. حجرات مغز از نگاه شکل از دیگر حجرات بدن فرق دارند.

طوریکه اگر ما حجره اعصاب را مشاهده نمایم یک جانب طویل وجانب دیگر مدور که از هر جانبش شاخک های بسیار نازک به هر طرف حجره موجود است.

در بین حجره هسته، هستچه ودیگر ساختمان های که در هر حجره موجود است میباشد. در این جا باید متذکر شویم که مغز از مجموع همین حجرات تشکیل شده که دارای دو طبقه سفید و خاکستری است.

طبقه خاکستری در بالای مغز موقعت دارد. مغز نیز مانند دیگر اورگان ها به مواد غذایی مثال پروتین، شحم، کاربوهیدرید وغیره احتیاج دارد. برای این که انسان زنده باشد، باید مواد غذایی در تمام بدن توسط حجرات به هراورگان برسد.

چه طور یک شخص به مرض الزیمیر مبتلا میشود

پروتینیکه در حجرات عصاب موجود است به نام امیلوید یاد میشود. در صورت نورمال مواد پروتینی از یک حجره به حجره دیگر میگزرد.

اما در بعضی وقت مواد امیلوید نمیتواند که در حجرات اعصاب بالا شود در نتیجه مواد پروتین در حجرات باقی میماند و در حصه خاکستری مغز رسوب میکند. رسوباتیکه در مغز صورت میگیرد، مغز را سخت میسازد.

ما یک چای جوش را مثال میدهیم موادیکه در آب موجود است در اثر جوش دادن همیشه در تحت چای جوش رسوب میکند. ما میگویم که چای جوش را منگ گرفته باید پاک شود. لهاذا مغز را منگ میگیرد. در این حالت تمام فعالیت های مغز توقف کرده و شخص مریض همه چیز را از دست می دهد.

نورون های مریضی الزیمر

ناگفته نباید گزاشت که این مرض در بعضی ممالک زیاد ودر بعضی هیچ وجود ندارد. در ممالک اوروپایی وامریکا زیاده تر دیده میشود. در جاپان با وجودیکه یک مملکت متمدن و صنعتی است همچنان در چین هیچ دیده نمیشود. بعضی علما مواد فلزی مثل المونیم و یا سیماب که در پر کردن دندان استفاده میشود عامل این مرض میخوانند مگر یقین نیست.برای این مرض تا حال ۳ نوع ادویه را ساخته اند که از پیشرفت مرض جلوگیری کند. اما تا حال کدام نتیجه مثبت نداده.

همکار سایت

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی استاد بیولوجی و همکار سایت