بر آمده گي و شكستگي استخوان

برآمده گي استخوان

بعضي اوقات تصادفًا استخوان از جاي اصلي خود بيجا ميشود وهمين حالت را بر آمده گي استخوان ميگويند. بعضي اوقات با بر آمده گي استخوان مكن است بعضي رشته ها و ماهيچه هاي يك مفصل نيز پاره گردند، در چنين حالت مريض درد شديد احساس ميكند و عضو صدمه ديده به سرعت متورم ميگردد. ضمنًا ممكن است شوك يا لرزه نيز په بيمار دست دهد.

بر آمده گي استخوان دست

در چنين موارد تا رسيدن داكتر اقدامات ذيل راميتوان بعمل آورد:

1‐ اگر عضو بر آمده گي دست باشد آنرا توسط يك پارچه تكه به گردن مريض مياويزيم، اگر عضو بر آمده پاي باشد مريض را واميداريم كه به پشت بخوابد و پاي او را بيحركت نگهميداريم.

2‐ اگر به مريض شوك يا لرزه دست دهد وي را بايد گرم نگهداشته و اين كمكهاي اوليه را بر او تطبيق كرد:

الف‐ مريض را راست ميخوابانيم، زيرا در چنين حالت خون در قسمت سر و سينه نسبت بحالت نشسته و ايستاده خوبتر جريان كرده ميتواند.

ب‐ اگر تكليف در تنفس مريض موجود باشد، بايد مريض قسمي خوابانيده شود كه سر و سينه بلند نگهداشته شود . مخصوصًا ، در صورت خونريزي قسمت پاياني وجود نسبت به قسمت بالايي بدن بلند نگهداشته شود .

كمكهاي اوليه براي اين كار بهترين جاي براي مريض روي اتا ق يا زمين ميباشد كه پايها به اندازه هشت الي دوازده انچ از زمين بلند باشند. براي انجام اين عمل ميتوان از بلشها كار گرفت.

ج‐ اگر مريض از درد شكايت داشته باشد، خاصتًا در حالت شكستگي پاي و بند دست، ضرور نيست كه قسمت پاياني وجودش را بلند نگهداريم.

د‐ هرگز كوشش نكنيم كه استخوان بر آمده را جا به جا سازيم، زيرا كه با نداشتن معلومات و تجربة كافي در اين زمينه، مريض را مبتلا به عواقب وخيم خواهد ساخت. بهتر است اين وظيفه را به داكتر واگذار شويم.

بستن دست در موقع انتفال

بستن پا در موقع انتفال

شكستگي استخوان

شكستگي دو نوع است: شكستگي ساده و شكستگي مركب.

شكستگي ساده عبارت از شكستگي ايست كه سر شكسته استخوان از پوست خارج نگرديده باشد .

شكستگي مركب عبارت از شكستگي ايست كه يك يا هر دو سر شكسته استخوان پوست را سوراخ كرده از آن خارج شده باشد.علامات شكستگي ساده عبارت اند از تورم، درد، عدم توانايي حركت دادن عضو شكسته و غيره.شكستگي استخوان در شكستگي مركب ممكن است خونريزي هم همراه باشد.

در صورت هر نوع شكستگي استخوان با يد نهايت دقت شود، زيرا هر گونه بي احتياطي منجر به بروز صدمه يي جديد ميشود، مثلا ً در حمل شخص مريض كه استخوانش شكسته است بايد بسيار احتياط به عمل آيد، زيرا در صورت كمترين غفلت وسهل انگاري ممكن يك شكستگي ساده مبدل به شكستگي مركب گردد.

شخص مريض را بايد خوابانيده اقدامات اوليه لازم براي بر طرف ساختن شوك در بارة او اجرا گردد. از حركت دادن عضو شكسته جلوگيري به عمل آيد و تا رسيدن داكتر عضو شكسته مطابق این شكل بسته و بيحركت نگهداشته شود.

مدیر سایت

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتور عبدالله یوسفی مدیر سایت