افسنطین

افسنطین را در دری مروه به عربی خترق در سانسكريت تاك پشی نهدی ماكدون به رومی كشوت گویند.افسنطین گیاهیست دارای ساقه های بلند، برگهای بریده و پربرگ گلهايش به گلهای بابونه گاو چشم شبیه است و به ارتفاع 40-60 سانتيمتر بعضاً بيك متر ميرسد.

 افسنطین در زمينهای مزروعی میروید و كشت آن در زمینهای آهكی به درستی صورت ميگيرد.

تاریخچه افسنطین:

هيردوتس پدر تاریخ حكایت ميكند كه رب النوع حمایت كودكان و مادران هميشه شاخهء از افسنطین بدست ميداشت.در انجیل اظهار حقيقت را به افسنطین تشبيه كرده است.

علی سينا افسنطین را از بهترين گياه اشتها آور توصيف نموده است.

هودان (Hodan) در كتاب خود راجع به عصاره افسنطین نوشته است كه پاك كننده صفرا، ذايل كننده مستی و خشم و غضب است.افسنطین برای رفع مكروب ها شهرت بسزائی دارد، روستائیان فرانسوی در موقع شیوع بیماریهای ساری، هر روز قبل از رفتن بوظیفه يك گلاس شراب افسنطین را می نوشيدند.

برای رفع گوش دردی برگ افسنطین را در آب جوش داده گوش خود را نزديك بخار آن ميگيرند چرك و عفونت آنرا از بين برده درد گوش را آرام مينمايد.

در قديم برای آنكه رنگ سياهی كتاب از بين نرود و هم از شر حشرات محفوظ مانده باشند. بارنگ قلم عصاره افسنطین افزود ميكردند و افسنطين را بامخلوط كريم و يا روغن در بدن ميماليدند هم از برای امحای موش از افسنطین كار ميگرفتند.

جوهر افسنطین در آب كمتر ولی در بين ایتر و الكول، كلورو فورم فوراً حل ميشود.افسنطين خودرو نسبت بكشت شده از نقطه نظر دوائی مفيدتر ثابت شده است.

حصه قابل استفاده آن بيشتر برگ و سرشاخه های گلدار آنست، بوی آن قوی و طعم آن بسيار تلخ ميباشد.

تركيبات كيمياوی افسنطين:

برگ اين گياه شـــامل مـــاده تلـــــخی بنام Absinthine است .

بعضاً بصورت خالص و متبلور بدست ميآيد كه بنام (اناسین) ياد ميشود و اسانس حاصله آن دارای طعم سوزنده ميباشد.افسنطین قسمت مورد استعمال آن در مصارف داخلی بصورت پودر از نیم تا دو سانتيگرام آن بداخل گپسولها و بعنوان مقوی معده و 4 الی 10 گرام آن جهت رفع كرم بكار ميرود.

در كودكس فرانسوی نبات تازه افسنطین را بصورت ادويه ضد حشرات و نبات خشك شده آنرا نيز به انواع مختلف بكار ميبرند، اشخاصيكه بيماری انفلونزا را ميگذارانند وضعيف ميشوند، خوردن افسنطين برای شان مفيد است.برای رفع بدبوئی دهن و جلوگيری از ريزش موی سر استعمال محلول افسنطین را مجرب دانسته اند.

معالجه عصبانيت با افسنطین:

يكمشت گل افسنطین را در يك ليتر سركه 15 دقيقه جوشانده و بعد از صاف نمودن در بوتلی محفوظ نگهدارید، در موقع حمله عصبی سردردی و بيخوابی محلول فوق را بصورت كامپرس تكه را تر نموده به هر دو شقيقه گذاشته شود، در بستر خواب آرامی خواهد داشت.

رفع كرم با افسنطين:

نوشيدن يك الی دو فيصد دم داده برگ افسنطين را، اگر از طرف صبح يك الی دو پياله خورده شود، برای دفع كرم مفيد ثابت ميشود.افسنطين يا:مروه- خترق- تاك پشی- ماكدون – كشوت ميگويند.

مؤلف کتاب طلای خود رو

مرحوم حیات الله یوسفی

مرحوم حیات الله یوسفی

مولف کتاب طلای خود رو یا نباتات طبی افغانستان، مرحوم حیات الله یوسفی بنیان گذار و اولین استاد كورس دوا سازی در افغانستان، مؤسس موسسه مصنوعات كیمیاوی یوسفی و هم اولین شخصی كه پیشنهاد تاسیس فابریكه دوا سازی جنریك را در افغانستان نمود.