افتاب خورشید

نور آفتاب فقط تا عمق ۴۰۰ متري آب بحر نفوذ مي كند.

آفتاب از فاصله صد هزار سال نوری هم ديده ميشود.

درجه حرارت مركز آفتاب تقريبا ۱۵ ميليون درجه سانتي گراد است و درجه حرارت سطح خورشيد ۶۰۰۰ درجه سانتي گراد است.بيشتر ستارگان گرمتر از آفتاب بوده بين ده تا صد برابر خورشيد کتله دارند

افتاب یا خورشید

علما عمرآفتاب را در حدود ۱۰ بليون سال تخمين کرده اند که تا فعلاً در اثر سوخت وساز تقريباً نيمی از عمر آن سپری شده است.

حجم آفتاب ۱۳۰۰۰۰۰ برابر حجم زمين بوده کتلهء آن ۷۰۰ برابر کتلهء تمام سيارات و اقمار اين منظومه و يا برابر به ۳۳۳۴۰۰ چند کتلهء زمين ميباشد.

اين مقدار ماده نيروی جاذبهء بسيار قوی توليد مينمايد. بناءً در داخل خورشيد جاذبه خيلی قوی بوده توليد حرارت فوق العاده شديد مينمايد. چون متشکل از گازات هيليوم و هيدروژن است ، فشار قوی موجب آن شده که دو اتم هيدروژن تشکيل يک اتم هيليوم نموده، همين عمليه ادامه يافته در نتيجه در هر ثانيه چندين مليون تن هيدروژن به هيليوم تبديل شده مقداری انرژی بصورت حرارت ، نور و اشعه به اطراف پراگنده گردد.

آفتاب طوريکه ملاحظه نموديم در آفتاب فعل و انفعالاتی رخ ميدهد که طی آن مقدار زيادی انرژی بصورت نور ُ حرارت و اشعه پراگنده ميشود و در اثر آن فضا مملو از اشعهء کيهانی و الکترو مقناطيسی شده ، قسماً ازين اشعه داخل جو زمين گرديده در پروسهء حيات انسانها، حيوانات و نباتات رول بس عمده و اساسی دارد .

نور آفتاب که با سرعت ۳۰۰۰۰۰ کيلو متر در ثانيه به زمين ميرسد ، حيات را ممکن ساخته است .

علاوه به آنکه توليد حرارت نموده ، وسيلهء رويت اجسام ميگردد ، در سوخت و ساز حجرات اجسام زنده رول اساسی دارد .

مدیر سایت

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتورعبدالله یوسفی

دوکتور عبدالله یوسفی مدیر سایت