غدوات اندوکراین و تیروهید

غدوات اندوکراین یا غدوات داخلی یک تعداد غدوات در داخل بدن است که هر یک وظایف خاص را اجرا میکنند و از انجمله یکی غده تیروهید استهورمونیکه غده تیروهید تولید میکند به نام تیروکسین نامیده میشود دکتوران این هورمون ها را ت ۴ و ت ۳ مینامنند.

چهار نوع مریضی که نظر به کمی و یا زیادی هورمون تولید میشود قرار ذیل است.

غدوات اندوکراین

اول هیپو تیروهید:

در این مریضی ترشح هورمون کم و یا هیچ میباشد .در اینجا قابل تذکر است که تمام غدوات داخلی مستقیما به غدوات مغز مرتبط است که هیپوفیز وهیپو تلموس نام دارند. هر گاه هورمون تیروهید کم ترشح کرد اتومات غده هیپوفیز ترشح خود را زیاد میکند که به نام FSH یاد میشود.

یکی از علامات این مرض چاقی است. در این حالت میتابولیزم بدن چون شحم، پروتین، مواد قندی و ساختمان غضروف ها را کنترول کرده نمیتواند.

در نتیجه شخص خسته وخود را خیلی ضعیف احساس میکند و علایم دیپرسیون و مشکلات روانی در شخص ظاهر میشود.موادیکه این هورمون را به حالت اعتدال نگاه میکند ایود است. باید مواد ایودی در بدن هر گز کم نشود.

ایود در ماهی، لبنیات، سوژه، فاصولیای سبز وغیره پیدا میشود.

دوم هایپوتیروهید:

در این مریضی هورمون تیروکسین به اندازه زیاد ترشح میکند. عوارزیکه در این مریضی پیدا میشود عبارت از لاغری، زیاد شدن پرش قلب، بلند شدن حرارت بدن، مشکلات روحی، فعالیت غیرنورمال اعضای و لرزش بدن بوده چشم ها کمی از حدقه بیرون میشوند و مریض احساس سردی، پندیدگی، خشکی و ضخیم شدن جلد میکند.عوارض متزکره در بعضی اشخاص ظاهر و در بعضی نمیشود .

سوم مریضئ هیموشیمو:

دراین مریضی غده تیروهید نورمال میباشد ما در اثر التهاب و زیاد شدن کرویات سفید و بعضی عوامل دیگر، مواد محافظ کننده که در خون هر شخص برای دفاع بدن موجود است، هورمون را به حیث یک مواد خارجی مثل مکروب ها تصور کرده بالای آنها حمله کرده و مقداری هورمون های که ترشح میشود از بین میبرد. درین صورت بدن فاقد هورمون میشود و در این حالت لازم است که در تمام طول عمر هورمون مصنوعی گرفته شود.

چهارم مریضی جاغور:

مریضی جاغوردر این مریضی هارمون کم و یا هیچ ترشح نمیکند. در بین غده تیروهید یک غده و یا چندین غدویات پیدا میشوند. بعضی اوقات این غده آنقدر کلان میشوند که مشکل تنفس را ایجاد میکند .بعضی اوقات غده جاغور سلیم و گاهی سرطانی هم میشود. علاج این مرض در ابتدا توسط ادویه و اگر بسیار کلان شد عملیات را ایجاب میکند.

همکار سایت

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی استاد بیولوجی و همکار سایت