سیستم هاضمه در انسان ها

سیستم هاضمه یا جهاز هاضمه در انسان عبارت است ازدهن – دندان ها – زبان – حنجره – حلق – غدوات لعابیه – مری – زبان – نسج بشروی دهن – فیرنگس یا زبانچه – مری – معده – دودینم یا اثنا عشر – جگر – پانقراس – روده های کوچک –روده های بزرگ – رکتم – و مقعد 

جهاز هاضمه انسان

دهن

در بین دهن دندان ها لب فوقانی و لب تحتانی –زبان نسج بشروی دهن –فیرنگس یا زبانچه موقیعت دارد.

هنگامیکه غذا داخل دهن میگردد توسط دندان ها جویده شده و توسط زبان از یک جانب به جانب دیگر دور داده میشود و توسط جویدن غذا به مالیکول های کوچک تبدیل میشود.

ازجانب دیگر غدوات لعابیه که در تحت زبان و زیر هر دو الاشه موقعیت دارد یک انزایم به نام امیلیز بالای غذای جویده شده ترشح میکند که مواد نشایسته را ساده میسازد بعد غذا طور اتومات بلع شده داخل مری میگردد

مری

یک تیوپیست که انزایم در ان ترشح نمیکند وظیفه اش تنها پایان اوردن غذا به معده است مری توسط حرکات انقباظ و انبساط غذا را پایان میکند.

مری در عقب قصبه تریه موقعیت دارد در بین مری و قصبه تریه یک زبانچه که قبلا ذکر شد موقعیت دارد.

وقتیکه غذا داخل مری میشود زبانچه فوری سوراخ قصبه تریه را میپوشاند و غذا داخل مری میگردد و بعد از بلع غذا زبانچه از تیوپ تنفسی پس شده که هوا داخل قصبه تریه میگردد.

همه حرکات اتومات اجرا میشود همین طور با گرفتن غذا باز و بسته شده تا که غذا ختم شود.

جایکه مری به معده ختم میشود به نام کاردیا مسما است

معده

یک حصه از تیوپ سیستم هاضمه است که تحت دیافراگم و دربین مری و دودینم موقیعت دارد.

معده یک خریطه عضلیست گه دارای ۴ طبقه میباشد که مواد غذای را قبل از داخل شدن در روده ها زخیره میکند ضمنا یک حصه مواد غذاهی را قبل از داخل شدن در روده ها ی خورد توسط انزایم واسید ها زیاده تر حل میکند.

انزایم پپسین مواد پروتینی و ترپسین مواد نشاهسنه هی را نیمه حل میکند.

ناگفته نباید گزاشت که داخل معده برجستگی ها مثل معده حیوانات است که به حل غذا کمک میکند غذا در معده مانند موج ته و بالا میشود که این عمل را عملیه دودوی گویند اسیدیکه در معده که به نام HCl است تنها بالای غذا موثر است جدار معده را تکلیف نمیدهد بعد غذا داخل دودینم میشود دودینم یک حصه هی از روده های خورد است منطقه یکه دودینم را با معده وصل میکند بنام سپینکتر مسما است

دودینم

رول مهم را برای حل غذا اجرا میکند.

اول مواد صفرا توسط یک تیوب کوچک داخل دودینم میشود و از جانب ذیگر انزایم ها از پانقراص نیز در دودینم میریزد

جیجیونم

این حصه نیز مربوط روده های خورد است. اندازه اش تقریبا 2 عشاریه 5 متراست.

 در جیجینوم باز هم انزایم ها که بالای پروتین ها و نشایسته باب که قبلا توسط معده نیمه حل شده بود غذا را به کلی ساده میسازد یعنی پروتین را به امینو اسید نشایسته را به گلوکوز و مواد شحمی را به تیزاب های شحمی مبدل و اماده جذب میکند

حصه سوم روده های کوچک ایلیوم نام دارد در روده های خورد تمام مواد غذای توسط ویلی ها که در طول تمام روده ها موجود است و ویلیها توسط عروق شعریه احاطه شده جذب میگردد و غذای حل شده داخل خون شده و بعد به تمام حجرات رفته انرجی ضروری را به بدن انسان ها میدهد که توسط این انرجی انسان ها تمام فعالیت های میخانیکی خود را پیش میبرند.

سیکم

حصه اول روده بزرگ است. مواد غذایی که حل نشده که تقریبا بیکاره گفته میشود در این جا داخل روده های کلان میشوند.

در اخر روده های کلان یک روده گک خورد بنام اپندیس است.

روده های کلان

از سه حصه تشکیل شده: صعودی، افقی ونزولی.

در روده های کلان چیزی مهم جزب نمیشود تنها یک مقدار اب اضافی جزب و مواد ناحل شده به رکتم امده واز مقعد خارج میگردد

همکار سایت

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی

محترمه صالحه یوسفی استاد بیولوجی و همکار سایت