خلیل عالم

همکار سایت

خلیل عالم

نام من خلیل الله است نام فامیلی من عالم است . به گفته بزرگان من یک فرزند کوچکی از تمدن بزرگی هستم. ازتمدنی که هر ذره را که از دیگران گرفت یا قبول کرد آن را به یک تمدن تبدیل کرد مثالهای زیادی است من چند مثال آن را یاد آوری میکنم ازشکست و مرگ اسکندر مقدونی درغورگرفته تا وساخت بزرگ ترین بودا دربامیان از تولد زردوشت تا سید جمالدین، فردوسی و حافظ گرفته تا پادشاههای صوفیان جهان مولانا وانصاری، تا شکست استعمار سیاه سرخ وسفید سالها است . که کشتي این تمدن طوفانی شده است و فرصت طلبان تلاش میکنند که جای آن را ا شغال کنند یاهم دست کم آن را کوچک جلو دهند ولی دیر یا زود کشتي طوفانی این تمدن به ساحل خواهد رسید قوی تراز گذشته با فرزند های دلسوز تر و مجهز تراز گذشته اما من عاشق این تمدن یاد شده هستم. من متخصص برق از رشته اوتوماتیزوم فارغ تحصیل میباشم وده سالی است که دراین رشته یعنی برق مشغول کارهستم . ونویسنده پنج جلد کتاب در این رشته به زبان فارسی میباشم . نامهای کتاب های یادشده قرار زیر است: برق ساختمان بدون معلم برق صنعتی بدون معلم اوتوما تیزم چیست است ؟ بدون معلم اساس نامه یاقانون استفاده از برق درافغانستان در دو بخش صنعت و ساختمان امیدوارم که به سوالهای کهنه جوابی نو داده باشم و اگرسوال مشخص دیگری باشد من خدمت شما هستم باتشکراز شمایان

نوشته های خلیل عالم