پروفیسور عامر شپون

همکار سایت

پروفیسور عامر شپون

از دوست دیرین و عزیزم پروفیسور عامر شپون، استاد در یونورسستی Evry پاریس جداً سپاس گذار میباشم که این مضمون جالب را خدمت هموطنان نوشته اند.

نوشته های پروفیسور عامر شپون