شما هم بنویسید

شما هم در صورتی که خواسته باشید میتوانید با ما همکاری نموده مضامین خویش را به ما بفرستید تا درین سایت به نشر رسیده به هموطنان کمکی در رشد معلومات و آگاهی از ساینس و تکنالوجی امروزی کرده باشید.

برای نشر نوشته های شما لطفا درینجا کلید کرده فارم همکاری را پر کنید.

از نشر مضامین کاپی شده از سایت های دیگر و یا از مطالب دینی یا سیاسی جدا معذرت میخواهم.

تنها مضامین ساینس و تکنالوژی یا مضامین مربوط به صحت و سلامتی درین سایت قبول میشود.

چون رشته تحصیل اینجانب کیمیا و بیوفیزیک میباشد من به خود اجازه نمیدهم که در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی، ادبی یا دینی نوشته ای درین جا بگذارم.

این موضوعات را میگذاریم برای سیاست مداران، اهل فرهنگ و ادبیات و علمای دینی ما.